РАЙОНЕН СЪД ГР. КОЗЛОДУЙ

Адрес: гр. Козлодуй, ул. "Кирил и Методий" № 5

e-mail: rskozlodui@abv.bg, Kozloduy-rs@justice.bg

Начало

Герб на гр. Козлодуй

СЪОБЩЕНИЕ

Пленумът на Висшия съдебен съвет обявява конкурс за есе на тема „Откровено за съдебната власт” за ученици от VIII до XII клас. Есетата трябва да бъдат подадени в срок до 20.05.2019г., включително, на електронна поща konkurs.vss@vss.justice.bg, съобразно Регламента за провеждане на конкурса. Обявяването на победителите, както и връчването на лаптоп, две поощрителни награди и грамоти ще се проведе в Деня на отворените врати на Висшия съдебен съвет на 07.06.2019 г.


Ден на отворените врати за граждани и журналисти

в Съдебна палата град Козлодуй - 2019 година


За реализиране проекта на Висш съдебен съвет „Ден на отворените врати” в Районен съд и Районна прокуратура град Козлодуй, каним гражданите на 16.04.2019 година от 10.00 часа до 17.00 часа да посетят сградата на съдебната палата на адрес: Град Козлодуй, ул.”Кирил и Методий” № 5. През този ден ще бъде осигурен достъп до деловодствата на съда и прокуратурата, Агенция по вписванията, служба „Призовки” и съдебните зали. По желание може да се присъства на провежданите за деня съдебни процеси в присъствието на представители на Районна прокуратура - Козлодуй, адвокати и съдебни заседатели. Надяваме се с провеждането на проект: „Ден на отворените врати” в Районен съд и Районна прокуратура град Козлодуй да допринесем за повишаване на правната култура на всички ни и за изграждане на доверие в работата на съдебната система. По въпроси свързани с посочената инициатива, лица за контакти: Районен съд град Козлодуй – Анджела Николова, тел.за контакти: 0973/80373 Районна прокуратура град Козлодуй – Снежана Ончева, тел.за контакти: 0973/80509

Указания за достъп до публикуваните съдебни актове, съгласно чл.64 от ЗСВ

  • От главното меню изберете „СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ” → ВИДА НА ДЕЛОТО (Гражданско, Наказателно дело) → ГОДИНА НА ПУБЛИКУВАНЕ → МЕСЕЦ НА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИЯ АКТ → НОМЕР НА ДЕЛОТО.

    • Вътрешни правила за организацията на публикуването на съдебните актове

      С Решение на Консултативния орган по проект „ Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на правосъдието за деца” по тематичен фонд „Сигурност” на Българо – швейцарската програма за сътрудничество, Районен съд гр.Козлодуй е избран да участва като пилотен съд, в който ще бъдат създадени специализирани състави за разглеждане на дела, по които участват непълнолетни лица. По проекта ще бъде създадена и оборудвана стая за щадящо изслушване на деца в съдебния районен на Районен съд гр.Козлодуй.